Pro 092020
 

Vážení obyvatelé domu,

odečty vody budou letos probíhat 21. a 22. 12. vždy od 17:00 do 19:00. Dovoluji si co nejvíce z Vás požádat o to, abyste stavy vodoměrů poslali k tomuto datu mailem na adresu svj@hercikova6.cz nebo nalepili lístek na dveře. Zvonit budeme pouze tam, kde lístek ani mail nebudeme mít. Obzvlášť je potřeba minimalizovat kontakt výboru a starších obyvatel domu. Prosím i o počet osob v průběhu celého roku.

Po zvážení všech pro a proti a konzultaci s SBD Máj jsme se s ohledem na aktuální situaci rozhodli, že schůze shromáždění SVJ nebude letos konána. Aktuálně je možné se ve vnitřních prostorách potkat pouze v počtu 10 osob, což je v případě našeho domu neuskutečnitelné tak, aby při takovém počtu bylo shromáždění usnášeníschopné. Korespondenční hlasování by bylo velkým zásahem do finanční sféry SVJ, neboť je nutné obeslat všechny majitele a spolumajitele bytových jednotek, následně ti musí své vyjádření opět poštou zaslat zpět SVJ, protože nevyjádření se znamená záporný hlas a poté je ještě výbor povinen opět všechny obeslat s výsledky hlasování. Když si k tomu připočteme čas, který by to zabralo jak výboru, tak SBD Máj, peníze Máji za administrativu spojenou s kopírováním a rozesíláním, dostaneme se na částku, která zcela nekoresponduje s užitkem, který by nám takové hlasování přineslo. S ohledem na letošní mimořádnou situaci se dá odůvodnit, proč se řádné shromáždění nekonalo a účetní závěrku za rok 2019 schválíme ihned, jakmile bude možné svolat řádnou schůzi. 

Kdyby kdokoli chtěl účetní závěrku vidět, je dostupná v rejstříku. Odůvodnění provedených oprav a jakékoli dotazy k nim ráda zodpovím mailem nebo na základě podepsaných lístků ve schránce. 

Děkuji Vám všem za pochopení a budu se těšit na viděnou s Vámi v době, kdy již nebudeme ohrožováni pandemií.

8. 12. 2020

Dana Jiříčková

Sorry, the comment form is closed at this time.