Dub 042017
 

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 6,

konaného dne 9.4.2014 v 1730 hod, na Základní škole Herčíkova 19, Brno.

Dokument ke stažení: ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SVJ 2014

Program schůze:

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu

 4. Plán oprav

 5. Volba nového výboru

 6. Různé, diskuze

 7. Závěr

Při zahájení schůze byli přítomni vlastníci s váhou hlasů 232987/381470 = 61,08%

Jednání shromáždění bylo usnášeníschopné.

Zápis:

 1. Ing. Josef Andresič – předseda výboru, zahájil schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek v 1730 hod. Přivítal paní Martinu Grossovou, zaměstnankyni družstva MÁJ, stavební bytové družstvo.

 1. Ing. Andresič navrhl, aby zapisovatelkou schůze byla paní Ivanka Mrázková a ověřovatelem zápisu paní Jana Košová.

Usnesení: Shromáždění souhlasí s návrhem.

Hlasování: přijato všemi přítomnými s váhou hlasů 232987/232987 = 100% proti : 0%

zdržel se : 0%

 1. Schválení programu – Ing. Andresič přečetl program schůze a nechal o něm hlasovat.

K programu nebyly připomínky.

Usnesení: Shromáždění souhlasí s programem schůze.

Hlasování: přijato všemi přítomnými s váhou hlasů 232987/232987 = 100% proti : 0%

zdržel se : 0%

 1. Ing. Andresič přítomné informoval o provedených opravách na domě, včetně dokončení obkladů soklu a o plánu oprav na příští období:

 • rekonstrukce el. vedení a rozvodny cca 3.000.000,- Kč

 • revitalizace severní kopilitové stěny cca 900.000,- Kč

a dále výměna odpadních a dešťových stupaček, povrchová úprava zateplených stěn po 15 letech a další opravy dle technického stavu domu.

Z důvodu, že nebylo přítomno 75% všech vlastníků, nemohl být plán oprav schválen.

 1. Ing Andresič přítomné informoval, že celý výbor k dnešnímu dni podává rezignaci a proto je nutné zvolit výbor nový. Po diskuzi se přihlásili do výboru Mgr. Dana Jiříčková, Mgr. Daniela Emmertová a sl. Tamara Poláková.

Usnesení: Shromáždění souhlasí, aby byl výbor v tomto složení: Mgr. Dana Jiříčková, Mgr. Daniela Emmertová a sl. Tamara Poláková.

Hlasování: přijato vlastníky s váhou hlasů 232987/232987 = 61,08% všech vlastníků domu proti : 0%, zdržel se : 0%, nepřítomno: 148483/381470 = 38,92% vlastníků domu.

 1. Z voleb vyplynulo zvýšení odměny výboru za jejich výkony – po diskuzi bylo navrženo 130,- Kč/byt a to od 1.7.2014. Celkem 130,00 Kč x 77 bytů = 10.010,- Kč/měsíc – odměna pro celý výbor.

Usnesení: Shromáždění souhlasí, aby odměna celému výboru byla navýšena na 130,-Kč/ byt/měsíc a to od 1.7.2014.

Hlasování: přijato přítomnými vlastníky s váhou hlasů 206389/232987 = 88,6%, proti: 26598/232987 = 11,4%, zdržel se: 0%,

 1. Různé

 • informace o topné sezoně a možnostech kompletního odvzdušňování v celém topném systému.

 1. Ing. Andresič poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil v 1900hod.

Zápis provedla:

…………………………………

paní Ivanka Mrázková

Zápis ověřila:

…………………………………

paní Jana Košová

V Brně dne 10.4.2014

Sorry, the comment form is closed at this time.