Dub 042017
 

Zápis  ze schůze Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 6

ze dne 15. 4. 2015 v 17,30 hod, která se konala na Základní škole Herčíkova 19, Brno

Dokument ke stažení: ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SVJ 2015

Program schůze:

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu schůze

 4. Ekonomické informace

 5. Schválení hospodaření domu

 6. Informace o stanovách dle zákona 89/2012 Sb.

 7. Různé

 8. Závěr

Při zahájení schůze byli přítomni vlastníci s váhou hlasů 218917/381470 = 57,39%

Jednání shromáždění bylo usnášeníschopné.

Zápis:

 1. Mgr. Dana Jiříčková, předsedkyně výboru SVJ Herčíkova 6, zahájila schůzi shromáždění v 17:30. Kromě vlastníků jednotek a jejich zmocněnců byli na schůzi přítomní: Martina Grossová a Ing. Sochor z SBD Máj.

 1. Mgr. Jiříčková navrhla, aby zapisovatelem schůze byl pan Jaroslav Kolman a ověřovatelem zápisu Ing. Josef Andresič.

Hlasování: přijato všemi přítomnými s váhou hlasů 218917/381470 = 100%, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení: Shromáždění souhlasí s návrhem.

 1. Schválení programu – Mgr. Jiříčková přečetla program schůze a nechala o něm hlasovat.

K programu nebyly připomínky.

Hlasování: přijato všemi přítomnými s váhou hlasů 218917/381470 = 100%, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení: Shromáždění souhlasí s programem schůze.

 1. Mgr. Jiříčková informovala přítomné vlastníky jednotek o hospodářské situaci v domě, sdělila částku, která se vybrala do fondu oprav, jaká částka je aktuálně k dispozici. Vyjmenovala větší výdaje, ke kterým došlo v roce 2014, a ke kterým dojde v roce 2015 (revize, uvedení do souladu s požárními předpisy, opravy elektřiny, antény..)

 1. Dále bylo shromáždění informováno o hospodaření domu za rok 2014.

Hlasování: přijato všemi přítomnými s váhou hlasů 218917/381470 = 100%, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení: Hospodaření domu za rok 2014 schváleno.

 1. Mgr. Jiříčková přítomné informovala o skutečnosti, že dle zákona 89/2012 Sb., je nutné do konce roku 2016 přijmout nové stanovy tak, aby byly v souladu s tímto zákonem. Dále sdělila nejzásadnější změny a záměr svolat schůzi na podzim roku 2015, kde by mělo dojít ke schválení. Předtím budou vlastníci informováni o vypracování stanov a budou je moci získat v elektronické podobě, případně je na žádost výbor vytiskne a předá zájemcům (za úhradu ceny tisku).

 1. Různé:

Mgr. Jiříčková informovala přítomné o všech nutných opravách v domě (rekonstrukce elektřiny ve společných prostorách, výměna oken na schodištích, oprava nákladního výtahu, výmalba společných prostor, výměna schránek, výměna dveří ve společných prostorách) a o přibližné ceně za tyto opravy. Jelikož se do konce 2017 splácí renovace fasády, není možné provést nutné opravy bez navýšení FO. Ten je v tuto chvíli 22,- Kč/m2. Dostatečné zvýšení by bylo na 32,- Kč/m2. Postačí do konce 2017. Poté může dojít ke snížení. V případě zvýšení by bylo možné vzít úvěr, kdy současné úrokové sazby jsou velmi příznivé, a udělat vše naráz. Ing. Černoch podotýká, aby před hlasováním bylo upřesněno, že se bude hlasovat o dočasném zvýšení úhrad do FO a to do konce roku 2017.

Zahájeno hlasování o dočasném zvýšení FO do konce 2017. Před hlasováním se dostavil pan Dvořák, váha hlasů přítomných vlastníků je tedy 59%.

Hlasování: přijato přítomnými s váhou hlasů 215518/381470 = 96%, proti 4%, zdržel se: 0 %

Usnesení: FO je do konce roku 2017 zvýšen o 10,-Kč na m2 na 32,-Kč/m2.

Dále byli vlastníci jednotek informováni, že vzhled okolí domu není v kompetenci výboru, neboť pozemek nepatří domu. Pokud má s čímkoli někdo problém, nechť se sám obrátí na ÚMČ. Neustálý problém s vyhazováním odpadků z oken a s tím související přemnožení potkanů. Suterén domu je potkany podkopán. Budou tam vykonány rozsáhlé opravy.

Informace o revizi hasicích přístrojů a dalších věcech, v souvislosti s tím výzva, aby se přihlásil každý, kdo nemá klíč od hydrantu, a aby se odstranily všechny věci ze společných prostor.

V suterénu domu se nachází nefunkční pračka z roku 1990. Mgr. Jiříčková navrhla, aby tato již nebyla opravována a byla odstraněna.

Hlasování: přijato přítomnými s váhou hlasů 225506/381470 = 100%, proti 0%, zdržel se: 0 %

Usnesení: Pračka bude odstraněna.

Dlouhodobý problém s STA. Stávající anténa je zastaralá. Navíc potíže kvůli závadné elektroinstalaci. Využívá ji asi 25% bytů. Návrh na digitalizaci, za asi 15.000,- Kč. O této možnosti se bude hlasovat.

Hlasování: přijato přítomnými s váhou hlasů 225506/381470 = 100%, proti 0%, zdržel se: 0 %

Usnesení: Anténa bude digitalizována.

Mgr. Jiříčková poděkovala paní Vrzalové a panu Kubišovi za úklid společných prostor.

Nikdo z přítomných neměl po tomto bodu žádné dotazy.

 1. Mgr. Jiříčková poděkovala všem přítomným za účast a schůzi ukončila v 18:30 hod.

Zápis provedl:

…………………………………

Jaroslav Kolman

Zápis ověřil:

…………………………………

Ing. Josef Andresič

V Brně dne 16. 4. 2015

Sorry, the comment form is closed at this time.